Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. FreeDiscussions S.r.l. (hierna "Aanbieder") biedt toegang tot het gebruik van de Usenetdienst (hierna "Dienst") via de website www.FreeDiscussions.com (hierna "Website"), uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Door uitdrukkelijk akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op de website, de gevraagde gegevens in te vullen in het ter beschikking gestelde registratieformulier en deze gegevens door te geven aan de Leverancier, verklaart de Klant (hierna "Klant") de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2. Contract

2.1.De Provider zal de Klant technische toegang verlenen tot de servers die beschikbaar zijn van derden voor de wereldwijde Usenet-dienst.

2.2. De Aanbieder, die geen eigen nieuwsservers exploiteert, publiceert of beheert zelf of via derden geen inhoud op de aangesloten servers van de wereldwijde Usenet-service.

Artikel 3. Registratie voor de Dienst

3.1. Alleen meerderjarige natuurlijke personen zijn gerechtigd zich op de Website te registreren voor toegang tot de Dienst. Rechtspersonen zijn uitgesloten van registratie.

3.2. De Aanbieder is niet verplicht om een Klant als lid te accepteren en behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om elke Registratie of acceptatie zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.3. Bij Registratie voor de Dienst is de Klant verplicht om de volgende persoonlijke gegevens volledig en correct te verstrekken: naam, voornaam, adres en telefoonnummer, geldig e-mailadres en betalingsinformatie volgens de geselecteerde betalingsmethode (overschrijving, creditcard , PayPal, iDeal).

De Klant verklaart dat hij de rechtmatige eigenaar is van de door hem of een gemachtigde opgegeven betalingsinformatie. De Klant is verplicht om het bewijs van een geschikte volmacht te overleggen.

3.4.Om gebruik te kunnen maken van de Dienst en het ledengedeelte op de Website, ontvangt de Klant bij de Registratie een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna "Toegangsgegevens"). Voor toegang tot de Dienst heeft de Klant een computersysteem nodig dat geschikt is voor internet en een programma om de artikelen te lezen.

Artikel 4. Downloadquotum

4.1. Voorafgaand aan het sluiten van het contract moet de klant met de provider de duur van zijn contractuele verbintenis en het maandelijkse downloadquotum bepalen. 4.2. Het downloadquotum is de hoeveelheid data die de Klant maandelijks van Usenet, via servers van derden, naar zijn computer kan overbrengen.

4.3. Als de klant zijn downloadquotum volledig heeft gebruikt, heeft hij de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het betrokken quotum voor de volgende maand onder de optie "Meer volumes" in het gebruikersgedeelte. De lengte van het contract blijft constant ondanks de tijd dat pakketten worden gedownload.

4.4. Bij het verstrijken van elke maandelijkse periode vervalt ook het ongebruikte deel van het aan de Klant ter beschikking gestelde downloadquotum.

In de volgende situaties is het recht op een evenredige terugbetaling uitgesloten:

- Bij een lagere of geen gegevensopvraging door de klant, in vergelijking met de maximale hoeveelheid die voor de betreffende maand is overeengekomen.

- Als het downloadquotum voor de respectieve volgende maand wordt vooruitbetaald, vervalt het downloadquotum voor de lopende, momenteel geactiveerde maand.

Het beheer van het downloadquotum en daarmee de meting of het quota voor de momenteel geactiveerde maand volledig zal worden gebruikt, voordat het quota voor de respectievelijke volgende maand wordt vervroegd, of de respectievelijke volgende maand begint, wordt uitsluitend uitgevoerd door de klant.

4.5. De Aanbieder levert alleen het maandelijks overeengekomen downloadquotum binnen de technische servicelimieten van de Dienst, rekening houdend met de levering van diensten die met andere Klanten zijn overeengekomen. Het recht van de Klant op toegang tot de gegevens van het contingent voor de volgende maand ontstaat dus niet automatisch.

De Aanbieder heeft het recht om de gegevensoverdracht te beperken en mogelijk de toegang van de Klant of derden tot de Website en de Dienst te blokkeren, indien de technische prestatie van de Dienst wordt aangetast of de Aanbieder reden heeft om aan te nemen dat de Klant of derden de Service op ongeoorloofde of beledigende wijze gebruikt, in het bijzonder zoals beschreven onder Art. 9. De Aanbieder zal de Klant onverwijld per e-mail op de hoogte stellen van een dergelijke maatregel. Indien de Aanbieder er niet in slaagt het contractueel gegarandeerde quotum voor de betreffende maand te leveren, zal de Aanbieder dit quotum voor de volgende maand crediteren of de contractduur met een maand verlengen.

Artikel 5. Contractafsluiting

Het contract tussen de aanbieder en de klant wordt als gesloten beschouwd vanaf de datum waarop de aanbieder de acceptatie van de registratie aan de klant bevestigt en de toegangsgegevens aan de klant meedeelt.

De Klant ontvangt een Registratiebevestiging en de Toegangsgegevens voor toegang tot de Website.

Artikel 6. Betalingsregelingen

6.1. De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die geldig zijn op het moment van het sluiten van het contract en die de klant heeft erkend bij het sluiten van het contract. De contributie voor de gehele looptijd van het contract is vooraf te betalen. Bij betaling via een SEPA-incassomachtiging wordt de termijn voor het melden aan de klant dat het bedrag van zijn bankrekening wordt afgeschreven verkort tot één dag.

6.2. De Aanbieder kan de prijzen voor de overeengekomen contractuele diensten aanpassen onder de volgende voorwaarden.

De Aanbieder zal de Klant minimaal vier weken voordat deze ingaan per e-mail op de hoogte stellen van geplande prijsverhogingen.

Vanaf het moment van ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging heeft de Klant een herroepingsrecht tot het moment van inwerkingtreding van de geplande prijsverhoging. Indien binnen de gestelde termijn geen annulering plaatsvindt, wordt de prijsverhoging als geaccepteerd beschouwd.

De aanbieder zal dit recht maximaal eenmaal per kwartaal uitoefenen om tarieven en tarieven aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, wijzigingen in het btw-tarief of significante wijzigingen in inkoopkosten.

Prijsdalingen treden in werking vanaf de aangekondigde datum. Voor de lidmaatschapsgelden van de Klant wordt een korting van kracht vanaf de volgende, contractueel overeengekomen periode, tenzij anders is meegedeeld.

6.3. Indien de bank een verschuldigde betaling afwijst wegens gebrek aan dekking op de rekening of omdat de Klant de overeengekomen incasso heeft stopgezet, factureert Aanbieder alle daaruit voortvloeiende kosten per geweigerde of geannuleerde incasso. Dit bedrag wordt verhoogd met de respectievelijke bankkosten, vermeerderd met het bedrag dat contractueel is overeengekomen.

Indien de Klant meer dan tien dagen in gebreke is met zijn betaling, of indien de Klant valse of ongepaste betalingsgegevens aan de Aanbieder heeft verstrekt, is de Aanbieder bevoegd de toegang tot de Dienst te blokkeren, nadat hij een betalingsherinnering heeft gestuurd. en wees op de dreigende blokkering van de Dienst.

Het blokkeren van de toegang tot de Dienst betekent echter niet dat het recht op herroeping wordt uitgeoefend.

Wanneer de toegang tot de Dienst wordt geblokkeerd, blijft de Klant verplicht de aan de Aanbieder verschuldigde bedragen te betalen.

Het recht van de aanbieder om schadeclaims en vertragingsrente in te dienen bij blijvende betalingsachterstand blijft onaangetast.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1. Voor alle wijzigingen in persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor de registratie of betalingsgegevens, is de klant verplicht om zijn profiel in het klantengedeelte van de website aan te passen of de aanbieder op de hoogte te stellen van de wijzigingen via het ondersteuningsformulier of per e-mail.

De contactgegevens hiervoor vindt de Klant op www.FreeDiscussions.com onder de wettelijke bepalingen.

7.2. Na registratie voor de Dienst is de Klant verplicht om de Toegangsgegevens tot de Website en de Toegangsgegevens tot het klantenprogramma vertrouwelijk te behandelen. Om ongeoorloofd en/of oneigenlijk gebruik van de toegangsgegevens te voorkomen, is de klant verplicht deze gegevens op een veilige plaats te bewaren en niet aan derden bekend te maken.

In geen geval zal de Aanbieder aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies of voor verlies van gegevens opgelopen door de Klant als gevolg van ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik. In uitzonderlijke gevallen zal de Aanbieder aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die de Klant heeft geleden doordat de Aanbieder zijn contractuele verplichtingen heeft geschonden.

7.3. Informatie en mededelingen in verband met het contract worden door de Aanbieder via e-mail verzonden. De Klant is verplicht zijn/haar inbox minstens één keer per week te controleren.

Verder zorgt de Klant ervoor dat hij de e-mails kan ontvangen die afkomstig zijn van FreeDiscussions, d.w.z. specifiek afkomstig van het "@freediscussions.com" domein. Indien de Klant gebruik maakt van anti-spamsoftware of een e-maildienst met een dergelijke functie, zal hij deze dienovereenkomstig configureren. De klant stemt er ook mee in dat het de aanbieder is toegestaan om per e-mail of post berichten en informatie te sturen over de werking van de abonnementsdienst.

7.4. De contractpartijen verbinden zich ertoe elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik en/of misbruik van de toegangsgegevens.

Bij ongeoorloofd en/of oneigenlijk gebruik of bij een concreet vermoeden heeft de aanbieder het recht om de klant na verwittiging de toegang te blokkeren en de klant tijdelijk of definitief uit te sluiten van het gebruik van (een deel van) de dienst.

Artikel 8. Contractduur, proefperiode en opzegging

8.1.1. Het contract wordt aangegaan voor een overeengekomen contractduur.

8.1.2. Als de klant tijdens zijn registratie heeft gekozen voor een gratis testperiode, omvat de contractduur de betreffende testperiode met een bijzonder opzegrecht en de duur van het geselecteerde productpakket. Gedurende de duur van de gratis testperiode krijgt de klant een bijzonder opzeggingsrecht tot het verstrijken van de laatste dag van de gratis testperiode. 8.1.3. De Klant kan slechts eenmaal gebruik maken van de gratis proefperiode, tenzij de Aanbieder de Klant expliciet een extra testperiode toestaat.

8.1.4. Als de klant vóór het einde van de contractperiode van zijn huidige productpakket naar een ander pakket wil overstappen, is dit alleen mogelijk als hij zijn volledige gegevenscontingent heeft vervroegd of gebruikt. Als de klant delen van zijn datacontingent naar voren heeft gebracht, maar niet heeft gebruikt en hij stapt vervolgens over op een ander productpakket, vervalt het datacontingent dat tot dat moment naar voren was gebracht.

8.2.1. De duur van deze overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een periode die gelijk is aan de duur die is opgegeven tijdens het bestelproces, tenzij de Gebruiker de overeenkomst beëindigt vóór het verstrijken van de toepasselijke contractperiode.

8.2.2. Als de klant binnen een gratis testperiode geen gebruik maakt van zijn bijzondere recht op beëindiging, wordt de contractrelatie voortgezet met de voorwaarden en de duur van de geselecteerde standaardpakketten. De automatische contractverlenging volgens 8.2.1 is dan van overeenkomstige toepassing.

8.3.1. De klant heeft het recht om het contract op elk moment op te zeggen via het ondersteuningsformulier. De opzegging wordt van kracht na ontvangst door de Aanbieder. Een aanspraak op terugbetaling van de gedane betalingen voor de gekozen en bevestigde looptijd van het contract is uitgesloten.

8.3.2. Voor pakketten met een looptijd van één maand bedraagt de opzegtermijn 7 dagen voor het einde van de contractduur.

8.3.3. Bij pakketten met een langere looptijd bedraagt de opzegtermijn één maand voor het einde van de contractduur.

8.3.4. Het bijzondere opzegrecht voor proefperiodes kan worden opgezegd tot het verstrijken van de periode.

8.4. Buiten de redenen die expliciet in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om het contract om gegronde redenen op te zeggen, zonder voorafgaande aankondiging en zonder voorafgaande kennisgeving.

Bij een annulering, ongeacht welke partij dit uitvoert, worden geen vooruitbetaalde bedragen terugbetaald.

Artikel 9. Geld-terug-garantie

(1) Als de klant gebruikmaakt van een FreeDiscussions-abonnement met een geld-terug-garantie, heeft hij het recht om het contract binnen de eerste 30 dagen na het afsluiten zonder opgaaf van reden te beëindigen.

(2) In het geval van een effectieve contractbeëindiging in overeenstemming met clausule (1) van deze paragraaf, zal de klant het volledige betaalde bedrag terugbetaald krijgen.

Artikel 10. Herroepingsrecht

Annuleringsadvies

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze Overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren:

FreeDiscussions S.r.l.

Piazza Enrico Enriquez, 22

47891 Dogana San Marino

E-Mail: [email protected]

door een duidelijke verklaring af te leggen (bijv. door middel van een per post verzonden brief of email) van uw beslissing om deze Overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt het voorbeeldformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en opsturen op onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u direct (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping. De opzegtermijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de kennisgeving dat u uw recht op opzegging uitoefent, verzendt vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van opzegging

Als je deze Overeenkomst herroept, moeten we je alle betalingen terugbetalen die we van je hebben ontvangen inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop we de kennisgeving hebben ontvangen dat u deze Overeenkomst herroept. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk een andere methode met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Als u heeft verzocht om de diensten te laten beginnen tijdens de opzegtermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten dat al is geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze Overeenkomst in vergelijking met de totale omvang van de in de Overeenkomst voorziene diensten.

Einde van opzeggingsadvies

Voorbeeld herroepingsformulier

Artikel 11. Gebruik van de Dienst, bescherming van minderjarigen, ongeoorloofd gebruik

11.1. Volgens het bepaalde in art. 3 in deze Algemene Voorwaarden wordt geen inhoud openbaar gemaakt of beheerd door de Aanbieder op de servers die door derden ter beschikking worden gesteld. De inhoud van de forums/beschikbare artikelen op de servers van de wereldwijde Usenetdienst wordt door derden opgesteld 11.2. De klant stemt ermee in aansprakelijkheid te aanvaarden voor deze informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Hij stemde ermee in de Dienst en het Usenet uitsluitend te gebruiken voor het ontvangen en verzenden van inhoud of artikelen die in overeenstemming zijn met de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden. In het kader van het gebruik van de Dienst is de Klant specifiek verplicht zich te onthouden van:

- Beledigen, bedreigen of aanzetten tot haat jegens anderen, of inbreuk maken op de rechten van anderen in welke vorm dan ook.

- Openbaar maken, verzenden, downloaden naar de server, doorsturen, verzenden of aanbieden van informatie en documenten van welke aard dan ook, die rechten schenden of lasterlijk, denigrerend en schadelijk zijn en in de eerste plaats een aantasting van de openbare orde en goede zeden of het privéleven vertegenwoordigen of zouden kunnen vertegenwoordigen leven van de andere partij.

- Openbaar maken, verzenden, downloaden naar de server, doorsturen, verzenden of aanbieden van documenten die een patent, een geregistreerd merk of handelsmerk, prototypen en modellen, auteursrechten, bedrijfsgeheimen of alle andere rechten van derden schenden, tenzij de Klant de genoemde rechten bezit intellectuele eigendom of als de eigenaar de Klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze documenten te verspreiden of door te sturen.

- Uploaden naar de server van elk type bestanden, software of documenten die virussen bevatten of defect zijn of niet overeenkomen met de respectieve gespecificeerde technische parameters of die de computer in welke vorm dan ook beschadigen of de werking ervan kunnen aantasten. Dit geldt met name voor het versturen van ongevraagde reclame (spamming).

- Het adverteren of aanbieden van producten of diensten, ook voor privédoeleinden, behalve diegene die daarvoor zijn voorzien in Usenet.

- Het aanbieden van enquêtes, prijsvragen, verkoopsystemen met sneeuwbaleffect of kettingbrieven, of het doorsturen daarvan, behalve in de daarvoor bestemde ruimtes in de community

- Het downloaden van documenten die door andere gebruikers op Usenet zijn geplaatst en waarvan de Klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat de verspreiding ervan in deze vorm onwettig is.

De Klant is permanent verplicht gedragingen te handhaven die geen inbreuk maken op nationale of internationale wetten. Indien de Klant op de hoogte is van incidenten zoals hierboven opgesomd - deze opsomming pretendeert niet volledig te zijn - wordt hij verzocht de Aanbieder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via het adres [email protected] en de opslaglocatie of de illegale documenten zelf te beschrijven.

Artikel 12. Aansprakelijkheidsbeperkingen

12.1. De volledige inhoud op de servers waartoe de Aanbieder toegang verleent, is afkomstig van servers van derden, waarmee de servers waartoe de Aanbieder toegang verleent aan zijn Klant automatisch voortdurend gegevens uitwisselen.

In dit kader wordt de Klant er naar behoren op gewezen dat de inhoud die voor hem toegankelijk is via de Dienst niet afkomstig is van de Aanbieder, maar van derden.

Daarom aanvaardt de Aanbieder in geen geval enige aansprakelijkheid voor de genoemde inhoud, waarover hij op geen enkel moment controle uitoefent.

12.2. Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld die hij zelf heeft begaan of is begaan door een werknemer of wettelijke vertegenwoordiger van Aanbieder. Aanbieder sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit, van welke aard of reden dan ook, voor content die op internet en/of Usenet wordt verspreid of via deze netwerken toegankelijk wordt gemaakt. De Aanbieder sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de door de Klant op Usenet gedownloade data. Hieronder valt ook wanneer de Klant toegang verkrijgt via een link in de software die wordt aangeboden door FreeDiscussions of een internetwebsite van de Aanbieder. De Klant erkent dat het gebruik van internet onzekerheden met zich meebrengt (virussen, trojans, aanvallen door internetpiraten, enz.). De eventueel hieruit voortvloeiende verliezen en kosten zijn voor rekening van de Klant.

12.3. De Aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor verlies of verlies van gegevens opgelopen en/of geleden door de Klant, veroorzaakt door ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik.

In uitzonderlijke gevallen, in een concreet geval, neemt de aanbieder echter de aansprakelijkheid op z1ich voor de schade die de klant lijdt als gevolg van de schending door de aanbieder van de contractuele verplichtingen.

12.4. De Aanbieder kan geen permanente toegang tot de Dienst of een constant gebruik van de Dienst garanderen. Hij zal echter verplicht zijn om correcte toegang tot de Dienst aan te bieden binnen de grenzen van zijn technische mogelijkheden. Daarom zal de Aanbieder alleen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die zijn veroorzaakt door niet-toegankelijkheid of verminderde bruikbaarheid van de Dienst, wanneer het verlies opzettelijk is veroorzaakt door de Aanbieder of als gevolg van grove nalatigheid.

De Aanbieder is met name niet aansprakelijk voor snelheidsknelpunten in verbindingen met de Dienst of onbedoelde of niet toerekenbare uitval van de Dienst.

Artikel 13. Wijzigingen in de Dienst en de gebruiksvoorwaarden

13.1.De Dienst is 24 uur per dag toegankelijk voor de Klant. De volledige of gedeeltelijke toegang tot de Dienst kan specifiek worden opgeschort of geheel stopgezet, naar goeddunken van de Aanbieder, in geval van overmacht, problemen met gegevensverwerking of technische problemen, moeilijkheden in de structuur van het telecommunicatienetwerk, blokkering van de telecommunicatie netwerk, staking, internationale of regionale noodsituatie of stormen. Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn.

De Dienst kan ook worden onderbroken om onderhoudsredenen.

De Dienst en de Website zijn onderhevig aan veranderingen en ontwikkelingen. Deze omvatten een wijziging van de functies op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, voor zover dit geen nadelen voor de klant veroorzaakt. De Aanbieder heeft de mogelijkheid om de toegang tot de Dienst te vervangen door een andere, gebruiksvriendelijke, technische toegang.

Wijzigingen in de Dienst kunnen plaatsvinden op grond van wetswijzigingen, technische omstandigheden of als gevolg van voorschriften of instructies van overheidsinstanties. Indien de Aanbieder belangrijke onderdelen van de Dienst zou weglaten, zal hij de Klant hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen.

In deze veronderstelling heeft de Klant het recht om het contract binnen vier (4) weken na het wegvallen van de relevante Dienst of technische functie te annuleren. Doet Klant dit niet, dan wordt het achterwege laten van een Dienst of technische wijziging als geaccepteerd beschouwd.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de vrijwillige diensten binnen deze Dienst te vervangen, aan te passen of te beëindigen (bijvoorbeeld het leveren van een Klant). De Klant kan aan het gebruik van de mogelijkheden die de Aanbieder hem biedt geen recht ontlenen op het behouden of gebruiken van specifieke, vrijwillige diensten.

13.2. De Aanbieder heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, met inachtneming van een adequate voorafgaande kennisgeving. De Klant kan bezwaar maken tegen belangrijke technische wijzigingen binnen een termijn van vier (4) weken na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de Klant niet schriftelijk of per e-mail bezwaar maakt, treden na het verstrijken van de opzegtermijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden in plaats van de voorgaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 14. Algemene bepalingen

14.1. Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van de Republiek San Marino van toepassing.

De rechtbanken van San Marino zijn verantwoordelijk voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit de geldigheid, interpretatie en/of toepassing van deze Algemene Voorwaarden en het contract.

14.2. De klant heeft alleen het recht om eigen claims in te dienen tegen vergelijkbare soorten claims van de provider, als de provider de claims erkent of als deze wettelijk zijn vastgesteld in het voordeel van de klant.

Wijzigingen, aanvullingen of aanvullende overeenkomsten op deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd en worden bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van de Aanbieder om geldig te zijn. Het wijzigen of weglaten van dit artikel moet eveneens schriftelijk gebeuren.

Aanbieder heeft het recht om door middel van een verklaring het contract, met alle daarbij behorende rechten en plichten, over te dragen aan rechtsopvolgers.

Als het contract bepaalt dat de partijen hun verklaringen schriftelijk moeten afgeven, betekent dit dat de genoemde verklaringen per post of e-mail moeten worden verzonden naar het adres dat door de Klant is opgegeven en door de Aanbieder is opgegeven. De per e-mail verzonden aangiften en facturen worden geacht te zijn ontvangen een week na bezorging in de elektronische postbus van de Klant, indien ze niet worden opgehaald. Indien één of meerdere bepalingen van het contract of één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen of specifieke delen van deze bepalingen uit het contract en/of de Algemene Voorwaarden niet aan. Voorwaarden. Indien nodig wordt een ongeldige of ontbrekende regeling vervangen door de commerciële bepaling die het dichtst in de buurt komt.

San Marino, 2023